Buurtwegen: een uitbreiding | Landelijke Gilden
Menu

Terug naar Actualiteit >Buurtwegen: een uitbreiding

Geschreven op 02 oktober 2019. - Nieuws, Maatschappelijke dossiers
buurtwegen

In het magazine Buiten kon je een uitgebreid artikel uitgebreid artikel lezen over de vernieuwing van de wetgeving van de buurtwegen. We leerden dat de bevoegdheid richting gemeenten ging, maar ook dat er nog enkele blinde vlekken zijn. We gaan nog even dieper in op de procedure om een bestaande gemeenteweg aan te passen of op te heffen.

Een vaste procedure voor alle gemeentewegen

Het instellen van een nieuwe of het aanpassen of opheffen van een bestaande gemeenteweg verloopt volgens een vaste procedure. Als de beslissing samenhangt met een procedure in de ruimtelijke ordening (ruimtelijk uitvoeringsplan, omgevingsvergunning…) wordt om dubbel werk te voorkomen, die procedure gevolgd.

De standaardprocedure start met de opmaak van een rooilijnplan dat de actuele situatie en de toekomstige rooilijn van een gemeenteweg. Een rooilijnplan is een gedetailleerd plan dat de toekomstige scheiding tussen openbaar en privédomein vastlegt. Bij de opheffing van een gemeenteweg is een grafisch plan met de bestaande rooilijn vereist.

De gemeenteraad stelt het ontwerp rooilijnplan voorlopig vast. Binnen dertig dagen na deze voorlopige vaststelling start het openbaar onderzoek. Gedurende 30 dagen kan de bevolking schriftelijk opmerkingen of bezwaren formuleren. Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door aanplakking aan het gemeentehuis en ter plaatse, door een gemeentelijk bericht op de website of in het infoblad en door publicatie in het Belgisch Staatsblad. De betrokken eigenaars worden apart per aangetekend schrijven verwittigd, evenals andere overheidsdiensten (provincie en de Vlaamse overheid, De Lijn, de NMBS en eventueel de buurgemeenten). Tijdens het openbaar onderzoek kan het plan geconsulteerd worden op het gemeentehuis of op de gemeentelijke website.

Binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek stelt de gemeenteraad het gemeentelijk rooilijnplan definitief vast. Eventuele wijzigingen moeten gebaseerd zijn op de bezwaren en opmerkingen uit het openbaar onderzoek. Het besluit van de gemeenteraad wordt onmiddellijk gepubliceerd op de gemeentelijke website en wordt aangeplakt bij het gemeentehuis en ter plaatse. Iedereen die in het kader van het openbaar onderzoek een standpunt, opmerking of bezwaar heeft gemaakt, wordt eveneens per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.

Als er geen beroep wordt aangetekend, volgt de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en kan de rooilijn na veertien dagen worden ‘uitgevoerd’.

Administratief beroep bij de Vlaamse overheid is mogelijk binnen een termijn van dertig dagen. Die doet vervolgens binnen de 90 dagen uitspraak. De Vlaamse overheid kan enkel de beslissing van de gemeenteraad vernietigen (zgn. annulatieberoep). Dit beroep is geen tweede inhoudelijke beoordeling. De Vlaamse overheid kan het gemeenteraadsbesluit enkel vernietigen, indien substantiële vormvereisten niet werden nageleefd of indien de gemeente ingaat tegen de doelstellingen en principes uit het decreet of haar eigen gemeentelijke beleids- en afwegingskader niet volgt.

Provinciale info- en vormingsmomenten

Op een aantal provinciale vormingen zullen we de nieuwe wetgeving toelichten. Wat is het onderscheid tussen een erfdienstbaarheid en een openbare weg? Wat is de draagwijdte van de atlas der buurtwegen? Hoe verhoudt de atlas zich tot een ruimtelijk uitvoeringsplan? Wat zijn aandachtspunten bij een actualisering van de atlas? Welke knelpunten zijn er voor de landbouw? Waar en hoe kan je de atlas van de buurtwegen raadplegen?

  • donderdag 10 oktober Asse (Oud Gasthuis, Gemeenteplein 26): meer info vind je in de uitnodiging
  • woensdag 16 oktober Glabbeek (Glazuur, Dries 7a): meer info vind je in de uitnodiging
  • woensdag 6 november Roeselare (Boerenbond & Landelijke Gilden, Dikmuidsesteenweg 406)
  • donderdag 7 november Oudsbergen (CC Gruitrode, Phil Bosmansplein 1)
  • woensdag 13 november De Pinte (Zaal Begonia, Pintestraat 29)
  • donderdag 14 november Borgloon (Panishof, Bommershovenstraat 10)
De presentatie die tijdens deze infoavonden gebruikt werd, vind je hier.