Menu

Terug naar Actualiteit >Het voorgestelde decreet voet- en buurtwegen: goed op weg?

Geschreven op 13 februari 2019. - Persartikel, Erfgoed, Fietsen en wandelen, Maatschappelijke dossiers

Landelijke Gilden en Boerenbond zijn tevreden over het nieuwe kaderdecreet voor voet- en buurtwegen dat voorligt in het Vlaams Parlement. Grootste voordelen van dit nieuwe decreet? Een duidelijke bevoegdheidsverdeling en een afstemming met het ruimtelijk beleid.

Langverwachte update

De huidige wetgeving voor de buurtwegen dateert van 1841, een update is dus zeker nodig. Met het huidige kaderdecreet ligt er eindelijk een concreet voorstel op tafel.

Allereerst komt er duidelijkheid op het vlak van bevoegdheden. Waar buurtwegen nu nog een gedeelde bevoegdheid van gemeente en provincie zijn, met de provincies die de eindbeslissingen nemen, komt deze bevoegdheid nu volledig naar de gemeenten. Dit moet het beleid, de duidelijkheid en de snelheid van beslissingen over buurtwegen ten goede komen. Beroep tegen gemeentelijke beslissingen blijft mogelijk bij de Vlaamse Regering, en eventueel nadien, bij de Raad van State.

Daarnaast is ook aan de burger gedacht. Met dit decreet kan elke burger de gemeente vragen om een voet- of buurtweg te (her)openen of op te heffen. Eenzelfde initiatiefrecht voor het wijzigen of het verplaatsen van voet- en buurtwegen is momenteel (nog) niet voorzien. Dit is nochtans belangrijk want al komt de beslissingsbevoegdheid bij de gemeenten te liggen, vele percelen waarover voet- of buurtwegen lopen, zijn vaak eigendom van landbouwers of particulieren.

Veilige verbindingen tussen dorpen
Met haar nieuwe bevoegdheid kan de gemeente op dit vlak een belangrijke rol spelen. “Door bij de beoordeling van buurt- en voetwegen niet alleen naar de meerwaarde op vlak van natuur te kijken, maar ook oog te hebben voor de functionele meerwaarde, kan een buurt- of voetweg niet alleen een pittoresk wandelpad zijn, maar ook een nuttige en veilige verbinding in het dorp of tussen twee dorpen vormen.”, aldus Sonja De Becker, voorzitter van Landelijke Gilden en Boerenbond.

Tot slot is ook de afstemming met het ruimtelijk beleid één van de sterke punten van het nieuwe decreet. Bij de tegenstelling tussen het tracé van een bestaande buurtweg en een voorgenomen verkaveling of bouwproject, moet momenteel een dubbele procedure gevolgd worden. Met het nieuwe decreet kan de beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg geïntegreerd worden in de goedkeuringsprocedure van een ruimtelijk uitvoeringsplan of van een vergunning.

Onvolkomenheden bijsturen
Hoewel dit decreet een belangrijke stap voorwaarts is, blijven er voor Boerenbond en Landelijke Gilden toch enkele belangrijke aandachtspunten. De omschrijving van een ‘gemeenteweg’ en het bijhorende beheer, blijven vaag. Verder is er geen overgangsperiode voorzien. Vooral voor buurtwegen die totaal verdwenen zijn en die privé-eigendom zijn, is dit problematisch. Tot slot is voor de actualisering van de oude Atlas der Buurtwegen geen einddatum voorzien.

‘We moeten absoluut vermijden dat deze onvolkomenheden op het terrein leiden tot nieuwe onduidelijkheden. We hopen dat er nog bijsturingen tijdens het parlementair debat mogelijk zijn,’ aldus Sonja De Becker.