Menu

Terug naar Actualiteit >Het wolvenplan staat online

Geschreven op 28 augustus 2018. - Nieuws, Schapenhouders
Wolvenplan

Het wolvenplan heeft op zich geen wettelijk statuut. Het plan beschrijft de ecologie van de wolf, maar is vooral een soort handleiding over hoe Vlaanderen wil omgaan met de aanwezigheid van de wolf. Er wordt onder meer ingegaan op de regeling rond schadevergoedingen, het nemen van preventieve maatregelen om schapen te beschermen, en de communicatie die men zal voeren bij aanwezigheid van de wolf. Sinds kort vind je het wolvenplan ook online.

Schaderegeling

Vanuit Boerenbond en Landelijke Gilden hebben we van bij de eerste waarneming van de wolf gepleit voor een correcte en volledige schadevergoeding voor getroffen schapenhouders. De regeling werd intussen aangepast waardoor de zogenaamde franchiseregeling bij schade door de wolf is weggevallen, en dus volledig uitbetaald kan worden. In het wolvenplan wordt dit ook expliciet vermeld. Er wordt verduidelijkt dat ook gewonde dieren voor een schadevergoeding in aanmerking komen.

In tegenstelling tot de schaderegeling voor andere wildsoorten wordt hier ook niet gevraagd dat er preventieve maatregelen genomen zijn om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Wel wil men verder werk maken, in samenwerking met de sector, van een haalbaar en betaalbaar systeem van die preventieve maatregelen. Er wordt een kader opgemaakt over hoe men moet omgaan met wolven die zich structureel aan kleinvee vergrijpen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van het wolvenplan gaat over de manier waarop betrokkenen geïnformeerd worden over de aanwezigheid van de wolf. Dit gaat over brede infocampagnes tot heel specifieke lokale infovergaderingen bij de aanwezigheid van de wolf. Er wordt een wolvenplatform opgericht waarin ook Boerenbond en Landelijke Gilden vertegenwoordigd zijn. In dit platform zal teruggekoppeld worden over de evolutie op terrein en de invulling van een aantal acties.