Menu

Energie

Dossier energie bij Landelijke Gilden

 

We kunnen niet zonder. Het is een basisbehoefte. Wereldwijd verbruiken we nu in vergelijking tot 50 jaar geleden drie maal méér energie. De groei van de wereldbevolking en van de economie zijn natuurlijk de oorzaak.

Door de recente heisa over energiebevoorrading, de stijgende factuurprijzen, de omschakeling naar een elektrisch autopark en de energierenovatie van het gebouwenpatrimonium is wel elk gezin op één of andere manier begaan met het energievraagstuk.

Veel van onze leden ervaren de evolutie en stellen zich vragen. Landelijke Gilden vzw heeft daarom beslist om dit onderwerp op te volgen om iedereen beter te kunnen informeren en bij te staan.

In ons aanbod zit de voordracht Energy@home (vroeger ‘Dorp vol Energie’), een infomoment in samenwerking met de regionale Energiehuizen. De inspiratie daarvoor komt uit Zwalm, waar de lokale afdelingen een energiemarkt organiseerden.

Praten met stakeholders en beleidsmensen hoort er ook bij. Een reportage bij Energyville te Genk toont hoe onderzoekers de toekomst voorbereiden.

Wie met concrete vragen zit of wie een voordracht wil plannen, neemt contact op via info@landelijkegilden.be

 

De EU stuurt de energiemarkt

Vroegere generaties hadden in het energievraagstuk niet veel te zeggen. Energie werd geleverd en betaald. Veel keuze was er niet. Meestal had de staat het monopolie. Maar vanaf 1998 veranderde dat met de vrijmaking van de energiemarkt in Europa. Consumenten konden nu hun energieleverancier kiezen en gedeeltelijk mee beslissen welk type energieproductie ze prefereerden. Contracten voor 100 procent groene energie bijvoorbeeld kwamen op de markt. De splitsing tussen leveranciers en netbeheerder werd ook doorgevoerd. Dat maakt dat op onze facturen er een aparte berekening is voor energie (aardgas, elektriciteit) en voor het gebruik van het distributie- en transportnet. Zo zijn de netkosten voor elektriciteit goed voor een aandeel van 19 procent in de totale factuurprijs. Ter info: het is 41 procent voor de stroom zelf, 23 procent voor heffingen en 17 procent gaat naar BTW.

Nog méér ingrijpend op ons energiegebruik is het Klimaatakkoord van Parijs (2015) waar 195 partijen, waaronder België, zich ertoe verbonden om gezamenlijk de globale temperatuurstijging te beperken tot 2°C. Een belangrijk gevolg daarvan is de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Alle Europese instanties hebben dit voornemen bevestigd en daarvoor plannen opgesteld. Eén daarvan is de op 11 december 2019 gepubliceerde ‘Europese Green Deal’. Op pagina zes staat:

2.1.2. Zorgen voor schone, betaalbare en veilige energie

Voor het halen van de klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 is het van doorslaggevend belang dat het energiesysteem nog koolstofarmer wordt. De productie en het gebruik van energie in de economische sectoren is verantwoordelijk voor meer dan 75 % van alle broeikasgasemissies van de EU. Energie-efficiëntie moet prioriteit krijgen. Er moet een energiesector worden ontwikkeld die grotendeels uit hernieuwbare bronnen put. Daarnaast moet steenkool snel worden uitgefaseerd en dient er te worden ingezet op koolstofvrij gas. Tegelijkertijd moet de energievoorziening van de EU voor consumenten en bedrijven veilig en betaalbaar zijn. Het is dan ook van essentieel belang dat de Europese energiemarkt volledig wordt geïntegreerd, gekoppeld en gedigitaliseerd, met inachtneming van technologische neutraliteit.

Bron: COM(2019) 64 – The European Green Deal

Op ongeveer alle menselijke activiteiten zal dit een impact hebben. Op dit moment het meest in de woningbouw met de isolatie- en energienormen (EPC, EPB) en binnenkort bij de aanschaf van personenwagens met vanaf 2027 alleen elektrische modellen.

De voorgestelde energietransitie is één grote investering. Daar zijn natuurlijk middelen voor nodig. Voor een deel van de investering kijkt men ook naar de gezinnen. Wie bouwt of wie een auto koopt, weet dat de ‘juiste’ producten een hoger prijskaartje hebben. Terecht staat in de ‘Europese Green Deal’ op pagina 7:

Het risico van energiearmoede moet worden aangepakt voor huishoudens die zich de belangrijkste energiediensten niet kunnen veroorloven, zodat zij verzekerd zijn van een basislevensstandaard. Doeltreffende programma’s, zoals voor huishoudens bestemde financieringsregelingen voor renovatie van de woning, kunnen tot lagere energierekeningen leiden en het milieu ten goede komen. In 2020 zal de Commissie richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te helpen het probleem van energiearmoede op te lossen.

Bron: COM(2019) 64 – The European Green Deal

Op pagina 7 staat nog een opvallend zinnetje:

Consumenten moeten bij de transitie naar schone energie worden betrokken en ze moeten er profijt van hebben.

Om te weten wat dat inhoudt, moeten we naar het begrip ‘energiegemeenschap’ kijken.

 

Interessante artikels

Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Elektriciteit van zonnepanelen delen is mogelijk vanaf 1 juli 2022
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Met een EPC krijgt een eigenaar een duidelijk beeld van zijn woning en een zeer goede inschatting van wat er nog dient...
Geslaagde activiteit, Maatschappelijke dossiers
Info avond over energie met Energiehuis Veneco en Energent
Toestellen met een hoog vermogen beïnvloeden het piekverbruik
Nieuws, Maatschappelijke dossiers
Binnenkort is er een nieuwe berekening van het distributietarief voor elektriciteit. Het piekverbruik wordt nu gebruikt...