Menu

Terug naar Campagnes >Plus-Plekken

Plus-plekken

73% van de Belgen voelt zich eenzaam (Bron: Nationaal Geluksonderzoek). Door corona zijn deze cijfers een pak hoger geworden (64% voor de crisis). Wie eenzaam is heeft 48% meer kans om ongelukkig te zijn. Het ontmoeten van mensen is dus erg belangrijk.
In heel wat dorpen zijn de lokale ontmoetingsplaatsen verdwenen, wat het moeilijker maakt om mensen te ontmoeten, zeker voor kwetsbare mensen (ouderen, personen in armoede) die gemiddeld genomen meer vervoersarmoede ervaren.

Daarnaast zien we veel zorgvoorzieningen die zoeken naar een inclusieve werking, via de dagbesteding van hun cliënten.

Met een Plus-plek willen we: 

  • De sociale inclusie van kwetsbare personen verhogen door hen een centrale rol te geven in het versterken van de dorpsgemeenschap en haar voorzieningenniveau.

  • Het welzijn van kwetsbare personen (personen met een beperking, maar ook eenzamen en (vervoers)armen) verhogen 

Met een Plus-Plek willen we het dorp inclusief versterken.

 

Hoe gaan we dit bereiken? 

Samen met de stad/gemeente en de betrokken zorg- en welzijnsinstelling gaan we op zoek naar een locatie en concrete invulling van een Plus-Plek. Via een stakeholders- en omgevingsanalyse vertrekken we vanuit de lokale context, aanwezig stakeholders en concrete noden zowel bij de dorpsgemeenschap in het algemeen als bij specifieke kwetsbare doelgroepen. We ontwikkelen een businessplan en starten met een proeftuinperiode. Uiteindelijk moet dit leiden tot de effectieve uitrol van relevante, sociaal inclusieve plekken waar echte uitwisseling en contact plaatsvindt.

 

Wat is een Plus-plek? 

Een Plus-plek is zogenaamde 'ontmoetings-plus-plek', een plaats in het dorp waar mensen terecht kunnen voor een tas koffie en een portie gezelligheid. Maar het is ook een plaats waar, afhankelijk van de noden van het dorp, ook andere diensten beschikbaar zijn die het punt voor een bredere groep inwoners aantrekkelijk en relevant maakt.

De op te richten Plus-plek is verbonden aan een zorg- en welzijnsvoorziening en zorgt voor een fijne en zinvolle dagbesteding voor de betrokken cliënten. 

 

Wat is onze rol in dit project?

Het team maatschappelijke innovatie van Landelijke Gilden zorgt voor procesbegeleiding en de methodische aanpak. 

Het project vindt plaats in 5 Limburgse dorpen en wil een blijvende impact creëren. We brengen het leerproces in de 5 dorpen in kaart en zetten in op kennisdeling tussen de dorpen (lerend netwerk) en inspiratie voor anderen (inspiratiegids en studiemoment).