Algemeen

Deze website wordt beheerd door Landelijke Gilden vzw. Landelijke Gilden vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0410.028.601, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@landelijkegilden.be.

Landelijke Gilden vzw is een onderdeel van Boerenbond vzw. Boerenbond vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0676.461.073, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@boerenbond.be 

De gegevens op deze website worden met zorg samengesteld op basis van goede bronnen en referenties. Boerenbond & Landelijke Gilden is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op deze website. 

Citeren mag, mits bronvermelding. Elk commercieel of professioneel gebruik van enige informatie op deze website is uitdrukkelijk uitgesloten zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boerenbond & Landelijke Gilden. 

De gegevens en publicaties die voorbehouden zijn voor de leden zijn uitsluitend voorbehouden voor de bestemmelingen en mogen aan niemand worden doorgegeven of doorgestuurd zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Boerenbond & Landelijke Gilden.

Links

Links naar Landelijke Gilden-website

Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de Landelijke Gilden-website. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Landelijke Gilden-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Links naar andere websites beheerd door Landelijke Gilden

Deze website bevat links naar andere Landelijke Gilden-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden naast eventuele specifieke gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

Links naar websites beheerd door derden

De Landelijke Gilden-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Landelijke Gilden controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat Landelijke Gilden en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat Landelijke Gilden de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Privacy

Deze website wordt beheerd door Landelijke Gilden, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@landelijkegilden.be.

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Landelijke Gilden vindt de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer erg belangrijk. Met deze kennisgeving willen we u informeren over ons beleid aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan Landelijke Gilden verstrekt. Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over Landelijke Gilden, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoonsgegevens verwerkt.  Pas wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden of diensten aanvraagt waarvoor registratie is vereist (zoals o.m. ontvangst van nieuwsbrief, formulieren om lid te worden of contact op te nemen) kan u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres, geslacht, straatnaam, straatnummer, postcode, postadres, geboortedatum, beroep, telefoonnummer,…) mee te delen. Telkens als u persoonsgegevens verstrekt, zal Landelijke Gilden ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan Landelijke Gilden meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Landelijke Gilden mee te delen. Landelijke Gilden kan u de toegang tot haar websites of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Verwerking van persoonsgegevens

Landelijke Gilden verzamelt of verwerkt geen gevoelige gegevens of gegevens waarvoor uw expliciete schriftelijke toestemming is vereist. 

Landelijke Gilden zal de door u verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacy Kennisgeving (zie verder).

De persoonsgegevens die Landelijke Gilden verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Landelijke Gilden, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Landelijke Gilden een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Doel van de verwerking
Landelijke Gilden verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te treden, om u de producten of diensten te kunnen leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd, om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten.

U kunt Landelijke Gilden ook laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijke profielpagina.

U kan ook ten alle tijde zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw profielpagina en daar uw gegevens zelf te wijzigen.

Update van deze privacyverklaring

Landelijke Gilden kan deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Aansprakelijkheid van Landelijke Gilden

De informatie op de Landelijke Gilden-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Landelijke Gilden streeft ernaar je zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan Landelijke Gilden hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven je in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Herroepingsrecht bij online betaling van een lidmaatschap

Landelijke Gilden vzw biedt de mogelijkheid aan om bij de aanvang van een lidmaatschap onmiddellijk, digitaal te betalen. Landelijke Gilden vzw is een onderdeel van Boerenbond vzw. Betalingen voor lidmaatschap gebeuren daarom bij Boerenbond vzw.

Onderstaande voorwaarden gelden bij de digitale betaling van een lidmaatschap.

  • Een lid heeft 14 dagen na de aanvang van het lidmaatschap de tijd om de aankoop van het lidmaatschap te herroepen.
  • Het lid moet Landelijke Gilden vzw wel per mail, per brief of telefonisch informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder kosten.
  • De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst.
  • De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument.
  • Landelijke Gilden vzw vergoedt de betaling van het lidgeld, onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen, na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping.