Wie zijn wij?

Als plattelandsbeweging verbindt Landelijke Gilden mensen die zich samen inzetten voor levenskrachtige dorpen en een vitaal platteland. We geloven dat mensen en groepen het verschil kunnen maken. Landelijke Gilden wil die mensen binnen een sociaal-culturele werking verenigen, inspireren en versterken wanneer ze zich actief willen inzetten voor de eigen leefgemeenschap, het dorp en het platteland als woon- en leefomgeving.

Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele samenleving. Dit alles gebeurt vanuit een open christelijke visie op mens en samenleving. Daarom zijn dialoog, engagement, solidariteit, duurzaamheid, rechtvaardigheid en respect belangrijke waarden in onze lokale werking, maar ook bij onze aandacht voor veranderingen in de brede samenleving en in het beleid.

Wat willen wij?

Werken aan leefbaarheid

Werken aan leefbaarheid is een zaak van vele spelers: het lokale beleid, de marktspelers, het verenigingsleven, burgers en bewoners van het dorp. Elk van hen werkt minder of meer bewust vanuit een eigen streefbeeld en met inzet van specifieke praktijken. Door samen te werken bouwen ze aan levenskrachtige dorpen en een vitaal platteland. 

Het verschil maken dankzij mensen en groepen

Landelijke Gilden is een vereniging met een lange traditie en met vele lokale afdelingen waarbij dorpsbewoners al dan niet kunnen aansluiten. De leden van de vereniging zorgen samen in hun vrije tijd voor een aanbod aan sociaalculturele activiteiten die het lokale gemeenschapsleen versterken. 

Mensen samenbrengen en sociale contacten bevorderen dankzij activiteiten

Sociale contacten zijn een belangrijke basis voor waardevolle verbinding met elkaar en met de dorpsgemeenschap. Het is met dat doel dat bestuursleden en andere vrijwilligers een grote verscheidenheid aan activiteiten en acties opzetten. Hiermee willen ze zowel leden als alle andere dorpsbewoners bereiken. 

Inzet voor dorp en platteland

Landelijke Gilden neemt een engagement op rond relevante maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken die het alledaagse leven in de dorpen raken en een aangepast antwoord verdienen, op maat van de lokale gemeenschap. 

Door de jaren heen heeft Landelijke Gilden bijzondere aandacht ontwikkeld voor vraagstukken op het vlak van sociale samenhang, welzijn, voorzieningen, wonen, mobiliteit, het gebruik van de ruimte en voedselproductie. We zetten in op betekenisvolle en verbindende lokale activiteiten, persoonlijke en collectieve veranderingen in houding en gedrag, verbindende dialoog. Wanneer nodig, schakelen we over op dossiervorming en beleidswerk.

Mensen en groepen verenigen, inspireren en versterken

Daarvoor zetten we diverse middelen in, zoals:

  • uitwisseling en leren stimuleren binnen het grote netwerk van Landelijke Gilden, 
  • leden en vrijwilligers betrekken als ervaringsdeskundigen,
  • eigen expertises verbinden met die van anderen ,
  • eigenaarschap en ondernemingszin van plattelandsbewoners versterken, 
  • mensen ondersteunen die projectmatig willen werken aan de leefbaarheid van hun woon- en leefomgeving. 

Om deze doelstellingen te bereiken, kunnen wij rekenen op heel wat vrijwilligers die onze werking dragen en daarin ondersteund worden. Landelijke Gilden bestaat dankzij de inzet van meer dan 6000 bestuursleden en het lidmaatschap van ruim 60.000 leden. Onze bestuursleden zijn allereerst de motor van 600 actieve lokale afdelingen. Ze krijgen steun van de aangesloten leden, van wie velen zich engageren voor allerlei vrijwilligerstaken.