Getrapte democratische structuur

Vertrekkend van de lokale afdelingen, bouwt Landelijke Gilden een zelfstandige structuur op om haar werking aan te sturen. De beleidsorganen van de vereniging zijn gestructureerd volgens het principe van de getrapte democratie: elk lager niveau kiest de vertegenwoordigers in een hoger niveau, zoals hieronder weergegeven.

Structuur Landelijke Gilden

Aan de basis van onze structuur vinden we de 639 lokale afdelingsbesturen. Ruim 6000 vrijwilligers zetten zich het jaar rond in om een stevige lokale werking uit te bouwen, evenementen te organiseren, zinvolle acties in het dorp te ondernemen en de lokale vereniging administratief in orde te houden.

De plaatselijke afdelingen zijn samengebracht in 80 gewesten. Elk afdelingsbestuur vaardigt een vertegenwoordiging af naar het gewestbestuur. Dit bestuur is een scharnier in de uitwisseling en informatiedoorstroming tussen het lokale en het nationale niveau. Het is daarnaast een forum voor overleg, onderlinge uitwisseling en vorming. Waar nodig organiseert het gewest ook diverse gewestelijke initiatieven die aanvullend zijn op wat lokaal gebeurt. In principe komt het bestuur twee tot vier keer per jaar samen.

Elk gewest is vertegenwoordigd in het Provinciaal Bestuur. Dit bestuur speelt provinciaal de rol die de gewesten op streekniveau spelen. Elk Provinciaal Bestuur kiest in hun midden een provinciale voorzitter, die de vergadering voorzit en waar wenselijk en mogelijk vertegenwoordigingen namens de provincie opneemt.

Vanuit het Provinciaal Bestuur worden vertegenwoordigers afgevaardigd naar het Nationaal Bestuur van Landelijke Gilden. Dit bestuur is teven de Algemene Vergadering van Landelijke Gilden vzw, en is daarmee het hoogste beleidsorgaan van de organisatie. Het Nationaal Bestuur komt drie tot vier keer per jaar samen en telt 38 stemgerechtigde leden, waarvan 34 vrijwilligers.

  • Het Nationaal Bestuur legt de grote beleidslijnen vast op het gebied van programma-aanbod, vorming en belangenverdediging.
  • Het Nationaal Bestuur waakt erover dat de vzw voldoet aan alle wettelijke en statutaire verplichtingen, en keurt daarom o.a. de rekeningen en de begroting goed.

Uit het Nationaal Bestuur wordt een Nationaal Bureau samengesteld, bestaande uit de vijf provinciale voorzitters, de nationale voorzitter, Algemeen Secretaris, Directeur en proost. Het Bureau, tevens Bestuursorgaan van de vzw, komt vier keer per jaar samen. De vergadering volgt de werkzaamheden rond de beleidsplanning en voortgangsrapportering op, bestudeert thema's die relevant zijn voor de werking, bereidt de vergaderingen van het Nationaal Bestuur voor en volgt de op deze vergadering genomen beslissingen op.

Verschillende leden van het Nationaal Bureau zijn lid van de AV en Bestuursorgaan van de vzw die sinds 2010 voor de werking in Oost-België is opgericht (Ländliche Gilden - Verein für Bildung, Dorf und Land VoG).