Hoe krijg ik een bewijs dat Landelijke Gilden aan haar wettelijke verzekeringsplicht ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid’ voldoet?

Afdelingen die - bijv. voor de uitbetaling van de lokale subsidies of voor het huren van een gemeentelijk lokaal - een bewijs nodig hebben, vinden een link op de dossierpagina 'verzekeringen'. 

Is een activiteit die we in de parochiezaal organiseren, verzekerd?

Je aansprakelijkheid is verzekerd voor schade veroorzaakt door vuur, brand, ontploffing, rook en water aan gebouwen (met hun inhoud) die niet aan de landelijke gilde toebehoren en slechts bij gelegenheid gehuurd of gebruikt worden. ‘Bij gelegenheid’ wil zeggen: maximaal enkele keren per jaar. Gebruik je regelmatig dezelfde zaal, dan doe je er goed aan bij de eigenaar aan te dringen om in zijn polis een ‘afstand van verhaal’ te verzekeren. D.w.z. dat, indien zich iets voordoet, de schade niet op de gebruiker van de zaal verhaald wordt. Dit betekent een beperkte meerkost voor de zaaluitbater. Maar alle plaatselijke verenigingen en andere organisaties zijn hiermee gediend! Weet wel dat de schade aan eigen materiaal van de vereniging (‘goederen van derden’) hiermee nog niet verzekerd is. Kleine schade is enkel verzekerd indien de zaal niet gehuurd is én de waarborg ‘toevertrouwd goed’ van toepassing is (zie verder.) Indien er glasbreuk is, kan je wellicht een beroep doen op de waarborg glasbreuk van de brandpolis van de zaal.

Wat indien je feest in een tent doorgaat?

Bekijk eerst de bepalingen van het huurcontract van de tent. Misschien heeft de verhuurder van de tent met zijn brandverzekeraar een overeenkomst gemaakt, waarin deze afstand van verhaal voorziet tegenover de huurders/gebruikers. In dit geval moet je als landelijke gilde geen extra brandverzekering afsluiten. Deze verhaalsafstand moet echter ook in de huurovereenkomst staan! Bekijk meteen ook of andere schade aan de tent ook verzekerd is. Conclusie: in heel wat gevallen sluit je als huurder best zelf een brandverzekering of verzekering voor alle risico’s af. Schade door de tent, bijv. bij instorting, is wel in onze polis verzekerd indien de aansprakelijkheid weerhouden wordt.

Is de bouw van een kerststal een verzekerde activiteit?

Al wie betrokken is bij de opbouw en de afbraak van de kerststal is verzekerd volgens de algemene polisvoorwaarden. Schade door een wegvliegende dakpan of een dier dat in de stal staat zal ook vergoed worden, op voorwaarde dat er een fout is gemaakt en er tussen de schade en de fout een oorzakelijk verband kan bewezen worden. Schade aan de stal, de beelden, eventueel zelfs de dieren, kan onder ‘toevertrouwd goed’ vallen indien aan de voorwaarden voldaan is. 

Is schade door het laten vallen van een beamer van een lid verzekerd?

Dit is een gedekt schadegeval in de dekking 'toevertrouwd goed', tenzij de beamer eigendom is van een gezinslid van de aansprakelijke. Hou wel rekening met de vrijstelling van € 200 én een waardevermindering op basis van de ouderdom van het toestel.

Wat moet ik doen bij het inrichten van een opendeurdag op een bedrijf?

Elk landbouwbedrijf is verplicht een bedrijfspolis af te sluiten. Deze polis dekt de aansprakelijkheid van de bedrijfsleider voor schade die tijdens de uitoefening van het beroep kan voorkomen. In de meeste bedrijfspolissen is ook een dekking voorzien voor het organiseren van opendeuractiviteiten. Dit wil zeggen dat, indien er zich tijdens de activiteit een ongeval met derde (dit zijn aan het bedrijf vreemde) personen voordoet waarvoor de bedrijfsleiding verantwoordelijk gesteld wordt, de bedrijfspolis zal tussenkomen. Soms is de dekking wel mogelijk, maar niet automatisch in de polisvoorwaarden opgenomen of aan bepaalde voorwaarden onderworpen. Neem dus in elk geval contact op met de verzekeraar en praat met hem het opzet door.

Voor schade aan de gebouwen van het bedrijf heeft de bedrijfsleider een brand- of patrimoniumverzekering afgesloten, die dekking biedt tegen een waaier van gevaren waaraan gebouwen bloot kunnen staan. Mogelijk is er ook een verzekering voor schade aan onroerende goederen en/of bedrijfsschade op basis van omzet na gedekt schadegeval van materiële schade. Het is dus ook voor deze verzekering belangrijk dat je contact opneemt met de verzekeraar om hem van je plannen op de hoogte te brengen.  Vraag na of de maatschappij eventueel voorziet in een ‘afstand van verhaal tegenover organisatoren en deelnemers’. D.w.z. dat, indien zich iets voordoet, de schade vergoed wordt door (en volgens de voorwaarden van) de brand- of patrimoniumverzekering van het bedrijf en niet verhaald wordt op eventuele derden die aansprakelijk gesteld zouden worden. Opgelet: het kan zijn dat de verzekering van het bedrijf géén ‘afstand van verhaal’ voorziet. Dit is dan nog geen reden om een extra verzekering af te sluiten! De polis verenigingsleven van Landelijke Gilden/Boerenbond dekt immers schade door brand en ontploffing van gebouwen die tijdelijk in gebruik zijn door de organisatoren. De ‘afstand van verhaal’ is nuttig omdat het de afhandeling in geval van schade vergemakkelijkt! Tot slot: onze adviseurs van KBC zeggen dat de dekking in geval van brand en ontploffing normaal voldoende hoog is, zodat ook hiervoor geen bijkomende polis hoeft afgesloten te worden.

Het verlies dat eventueel geleden wordt doordat er bijv. tijdelijk geen productie mogelijk is als gevolg van een schadegeval waarbij geen aansprakelijkheid kan vastgesteld worden, is niet verzekerd in een brandpolis. Hiervoor kunnen bedrijfsleiders zich optioneel verzekeren.

Je kan ook niet alles voorzien en je bent ook niet voor alles verantwoordelijk. Je kan je onmogelijk indekken tegen overmachtsituaties en vandalisme. Maken aanwezigen opzettelijk brokken, dan is dat ook niet jouw fout. In eerste instantie zal dan ook hun verzekering worden aangesproken.

Wat gebeurt er als je samenwerkt met andere verenigingen?

Indien je als afdeling een activiteit organiseert met Ferm of een andere vereniging, dan moet elke deelnemer zich in principe tot de eigen vereniging richten als er een verzekerbaar ongeval gebeurt. Neem dit als aandachtspunt mee in de voorbereiding van de activiteit. Niet alle verenigingen hebben een verzekering afgesloten, of hebben ook het risico ‘lichamelijke ongevallen’ in de dekking opgenomen.

Ik heb een ongeluk met de auto tijdens het rijden voor de werking. Wie betaalt de schade aan mijn wagen?

Ongevallen met gemotoriseerde voertuigen zijn nooit verzekerd in de polis verenigingsleven van Landelijke Gilden. Een algemene regel is dat voor verkeersongevallen met auto’s niet de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging ingeroepen wordt, maar wel de wettelijk verplichte autoverzekering van de chauffeur. Ben je niet in fout, dan zal de verzekering van je tegenpartij alles vergoeden (stoffelijke en lichamelijke schade). Ben je wel in fout, dan zal je eigen verzekering de tegenpartij vergoeden. Tenzij je een omniumverzekering voor je wagen hebt, sta je zelf in voor de kosten aan je eigen voertuig. Voor je lichamelijke schade als chauffeur, kan je dan wel een aangifte LO doen in de polis van Landelijke Gilden.

Zijn we verzekerd als iemand ziek wordt na een maaltijd die je als gilde bereid hebt?

Als iemand ziek wordt door het eten van producten die een vrijwilliger van Landelijke Gilden bereid heeft, is de schade gedekt door de verzekering van Landelijke Gilden. Onze polis dekt immers de aansprakelijkheid voor schade door producten na hun levering. Dit wil zeggen na de feitelijke, zelfs voorlopige overdracht van de producten waardoor je de controle over de gebruikswijze ervan verliest. Natuurlijk zal KBC altijd nagaan wie er eventueel mede- of hoofdverantwoordelijk is. Levert de beenhouwer je bijv. vlees van slechte kwaliteit en heb je zelf geen fouten gemaakt bij de bereiding of bewaring van de producten, dan zal KBC de schade op zijn verzekering trachten te verhalen.