Menu

Onze structuur

Vertrekkend van de lokale afdelingen, bouwt Landelijke Gilden een zelfstandige structuur op om haar werking aan te sturen. De beleidsorganen van de vereniging zijn gestructureerd volgens het principe van de getrapte democratie: elk lager niveau kiest zijn vertegenwoordigers in een hoger niveau.

 • Aan de basis vinden we de lokale besturen die in juni 2015 samen 6.712 bestuursleden telden.
  • Zij aanvaarden de leden
  • Zij bouwen de lokale werking uit
  • Zij zorgen voor lokale vertegenwoordiging.
 • De plaatselijke afdelingen zijn samengebracht in gewesten, 81 in het totaal. Elk bestuur vaardigt een vertegenwoordiging af naar de gewestraad. Deze raad is een scharnier in de uitwisseling tussen het nationale en het lokale niveau. Hij is daarnaast een forum voor overleg, onderlinge uitwisseling en vorming. De gewestraad is een belangrijk begeleidingsniveau. Praktisch gezien zet die raad ook diverse gewestelijke initiatieven op voor zover die aanvullend zijn op wat lokaal gebeurt. In principe komt deze raad twee tot vier keer per jaar samen.
 • Elk gewest is vertegenwoordigd in het Provinciaal Bestuur. Het is de functie van dit bestuur, provinciaal de rol te spelen die de gewesten op streekniveau spelen.
 • Vanuit het Provinciaal Bestuur worden vertegenwoordigers afgevaardigd naar het Nationaal Bestuur van Landelijke Gilden. Dit Bestuur, dat tevens Algemene Vergadering is van de vzw, is het hoogste beleidsorgaan van Landelijke Gilden. Het Nationaal Bestuur komt vier keer per jaar samen en telt 38 stemgerechtigde leden, waarvan 34 vrijwilligers.
  • Het legt de grote beleidslijnen vast op gebied van programma-aanbod, vorming en belangenverdediging.
  • Het keurt de rekeningen en de begroting goed en waakt erover dat de vzw zijn verplichtingen correct naleeft.
 • Uit het Nationaal Bestuur wordt een Bureau samengesteld van 10 personen waarin alle provincies vertegenwoordigd zijn. Zeven op de tien leden zijn vrijwilligers. Het Bureau, tevens Raad van Bestuur van de vzw, komt 4 keer per jaar samen. De vergadering volgt de werkzaamheden rond de beleidsplanning en de voortgangsrapportering op, bestudeert thema’s die relevant zijn voor de werking, bereidt de vergaderingen van het Nationaal Bestuur voor en volgt de op deze vergadering genomen beslissingen op.
 • Verschillende leden van het Nationaal Bureau Landelijke Gilden zijn lid van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de vzw die begin 2010 voor de werking in Oost-België is opgericht.
Word nu lid en geniet van tal van voordelen!
> Leuke en interessante activiteiten
> 6 x per jaar het ledenblad Buiten
> 6 x per jaar het plattelandsmagazine Libelle Nest
> Een gratis ledenverzekering
> Tal van voordelen en kortingen
> ... en veel meer
Je ziet het, geen reden om te twijfelen.
€ 14,5
lidgeld voor het eerste jaar!